Stanovy Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí o.s.

Článek 1

Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí o.s. (dále též „Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí“; případně „Sdružení stezka“) je občanské sdružení, založené v r. 2006 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění, vyvíjí pravidelnou činnost na území České republiky a má své sídlo v Češově, č.p. 5, p. Jičín 506 01.

CÍLE A ČINNOST SDRUŽENÍ

Článek 2

Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí je nevládní a nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Cílem Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí je založit a udržovat naučnou stezku mezi obcemi Češov a Vysoké Veselí a v jejich okolí. Dále všestranně podporovat a rozvíjet dobrovolnictví na všech úrovních společnosti, v národním i mezinárodním měřítku jako základní princip zdravé společnosti. Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí sdružuje lidi různých profesí a zaměření, které spojuje myšlenka dobrovolného přispění k péči o okolní svět a lidské společenství, propagace a šíření principů dobrovolnictví i osobní účasti na veřejně prospěšných aktivitách. Rozvíjí mezinárodní kontakty lidí, napomáhá rozvoji mezikulturního poznávání a setkávání různých pohledů na svět. Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí je občanské sdružení mládeže i dalších občanů pracující s mládeží a dětmi. Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí odmítá všechny formy sociální, národnostní, náboženské, politické, rasové nebo jakékoli jiné diskriminace a chce umožňovat lidem lépe se vzájemně poznávat, chápat a uvědomovat si rozdíly a pěstovat vzájemnou toleranci.

Článek 3

Při naplňování svých cílů Sdružení Stezka Češov – Vysoké Veselí spolupracuje s občanskými sdruženími, orgány samosprávy a státní správy, i jednotlivými lidmi, kteří se věnují veřejně prospěšným činnostem. Stejně tak zaujímá aktivní postoje k událostem a subjektům, jež se přímo vztahují k cílům činnosti či ovlivňují podmínky jejich naplňování.

ČLENSTVÍ

Článek 4

Členy Sdružení stezka se stávají všechny fyzické nebo právnické osoby, které se ztotožní s cíli sdružení, podílejí se na formách činností sdružení, splní povinnost zaplatit členské příspěvky na daný kalendářní rok a jejich členství je schváleno Radou.

Článek 5

Výše členského příspěvku je každoročně stanovena Generálním shromážděním na návrh Rady.

Článek 6

Členové Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí mají právo:

 • účastnit se činnosti Sdružení stezka a v rámci stanovených zásad využívat výhody vyplývající z členství,
 • účastnit se jednání orgánů Sdružení stezka a vyjadřovat se k otázkám činnosti sdružení Sdružení stezka,
 • volit členy orgánů Sdružení stezka a být do nich volen.

Článek 7

Ukončení členství nastává:

 • dnem doručení rozhodnutí člena o ukončení svého členství,
 • nezaplacením členského příspěvku do 31.3. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, kdy člen zaplatil členský příspěvek,
 • vyloučením na základě rozhodnutí Rady v případě, že činnost člena je v hrubém rozporu se stanovami Sdružení stezka.

GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Článek 8

Nejvyšším orgánem Sdružení stezka je Generální shromáždění, které se schází nejméně jednou ročně. Jeho zasedání se mohou účastnit členové osobně nebo prostřednictvím zplnomocněných zástupců.

Článek 9

Generální shromáždění Sdružení stezka

 • a)stanoví poslání sdružení;
 • b)schvaluje:
  • i) stanovy sdružení a jejich změny,
  • ii) účetní závěrku a zprávu o hospodaření sdružení
  • iii)rozpočet sdružení;
 • c) volí a odvolává členy Rady;
 • d) volí a odvolává členy Kontrolního výboru;
 • e) rozhoduje i o dalších otázkách, pokud tak vyplývá ze zákona nebo z těchto stanov.

Článek 10

Generální shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. Pokud není ve stanovách uvedeno jinak, všechna rozhodnutí Generálního shromáždění jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

Článek 11

Mimořádné Generální shromáždění je svoláno: a) na základě rozhodnutí Rady, b) na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů adresované předsedovi, c) na žádost Kontrolního výboru adresovanou předsedovi sdružení, d) v případě, kdy řádného Generálního shromáždění se nezúčastní požadovaný počet členů. V takovémto případě je mimořádné Generální shromáždění svoláno do 1 měsíce od původního termínu a je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů nebo jejich zplnomocněných zástupců.

RADA

Článek 12

Rada je složena ze 3 členů. Členové Rady jsou voleni Generálním shromážděním v tajném hlasování na období dvou let. Pokud se Generální shromáždění nekoná před uplynutím uvedené doby, funkční období trvá do konání nejbližšího Generálního shromáždění. Rada volí ze svých členů předsedu sdružení, místopředsedu sdružení a hospodáře sdružení.

Zasedání Rady se koná nejméně čtyřikrát do roka.

Článek 13

Rada Sdružení stezka:

 • a) rozhoduje ve věcech, které nenáleží do působnosti Generálního shromáždění v souladu s rozhodnutími Generálního shromáždění;
 • b) vytváří vnitřní dokumenty sdružení.

Zasedání Rady se koná nejméně čtyřikrát do roka. Rozhodnutí jsou přijímána většinou přítomných členů Rady. Z každého zasedání se pořizuje zápis, který podepisují předsedající a zapisovatel. Se souhlasem všech svých členů může Rada zasedat ve formě elektronické nebo telefonické konference. K přijetí usnesení elektronickou formou je třeba nejméně nadpoloviční většiny hlasů všech členů Rady.

Článek 14

Rada navrhuje program zasedání Generálního shromáždění a rozhoduje o hlavních činnostech sdružení mezi jeho zasedáními. Rada svolává Generální shromáždění písemně, a to nejméně 20 dní předem.

Článek 15

K zabezpečení organizační a administrativní činnosti Sdružení stezka může Rada zřídit stálý sekretariát. Činnost sekretariátu řídí předseda nebo místopředseda, nebo jimi pověřený člen Rady nebo zaměstnanec.

PŘEDSEDA SDRUŽENÍ

Článek 16

Předseda sdružení je statutární orgán Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí. Jedná jeho jménem, řídí práci Rady a svolává její zasedání. Za svou činnost je zodpovědný Radě Sdružení stezka, která ho může odvolat nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Předseda může písemně delegovat pravomoci ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena nebo zaměstnance.

KONTROLNÍ VÝBOR

Článek 17

Kontrolní výbor tvoří 3 členové, kteří jsou voleni Generálním shromážděním v tajném hlasování z členů Sdružení stezka na období dvou let. Pokud se Generální shromáždění nekoná před uplynutím uvedené doby, funkční období trvá do konání nejbližšího Generálního shromáždění.

Kontrolní výbor:

 • a) kontroluje, zda Sdružení stezka funguje v souladu s platnými právními předpisy, stanovami a jinými vnitřními dokumenty,
 • b) kontroluje hospodaření Sdružení stezka na všech úrovních a sleduje, zda jsou získané finanční prostředky vynakládané v souladu se zájmy a cíli Sdružení stezka a dle schváleného rozpočtu.
 • c) předkládá Generálnímu shromáždění zprávu o hospodaření sdružení.

Kontrolní výbor volí ze svého středu předsedu. Členové Kontrolního výboru se mohou účastnit zasedání Rady. Kontrolní výbor má právo vznést námitku proti rozhodnutí Rady, která se touto námitkou musí zabývat. V případě, že Rada neplní své povinnosti vyplývající z těchto stanov a platných právních předpisů, Kontrolní výbor svolá mimořádné Generální shromáždění.

Organizační jednotky

Článek 18

Sdružení stezka nepředpokládá zakládání organizačních jednotek.

HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

Článek 19

Příjmy Sdružení stezka tvoří:

 • a) příjmy z členských příspěvků, jejichž výše je stanovena Generálním shromážděním,
 • b) příjmy z vlastní činnosti,
 • c) příspěvky z veřejných rozpočtů,
 • d) dary a dotace od fyzických nebo právnických osob,
 • e) další příjmy povolené zákonem, které nejsou v rozporu s cíli sdružení.

Článek 20

Výdaje Sdružení stezka vycházejí z rámce rozpočtu schváleného Generálním shromážděním a zabezpečují plnění cílů sdružení. Mimořádné výdaje nad rámec rozpočtu Sdružení stezka schvaluje Rada.

Článek 21

Hospodaření sdružení se řídí platnými právními přepisy a usneseními Generálního shromáždění a v jejich rámci rozhodnutími Rady.

JINÉ FORMY ÚČASTI NA ČINNOSTI SDRUŽENÍ

Článek 22

Poradní sbor

Rada může jmenovat čestný poradní sbor osobností, který svým poradním hlasem a právem přítomnosti na Radě a právem být informován rozvíjí a usměrňuje činnost a poslání sdružení. Poradní sbor dbá zejména svými postoji o zvýšení kreditu cílů a poslání sdružení.

Příznivci

Sdružení stezka může pro podporu své činnosti získávat vhodnou formou podporovatele a udržovat jejich vztah ke sdružení formami výhod nebo morálních ocenění.

ZMĚNY STANOV A ZÁNIK SDRUŽENÍ

Článek 23

Stanovy mohou být měněny Generálním shromážděním na návrh Rady. Návrh změn musí být k dispozici členům Sdružení stezka alespoň 15 dní před konáním Generálního shromáždění.

Článek 24

Generální shromáždění, které se má vyjádřit k zániku sdružení je svolané alespoň 20 dní předem a navržený program jednání musí obsahovat návrh na zánik sdružení. Jednání Generálního shromáždění se musí zúčastnit alespoň polovina členů Sdružení stezka. Pokud tohoto počtu není dosaženo, nové zasedání Generální shromáždění je svoláno do 15 dní a může o věci rozhodnout bez ohledu na počet přítomných členů. Zánik sdružení musí být schválen 2/3 většinou přítomných členů.

Článek 25

V případě zániku Sdružení stezka pověří Generální shromáždění jednu nebo více osob likvidací majetku. Majetek připadne nevládním neziskovým subjektům, které sledují obdobný cíl, nebude-li určeno Generálním shromážděním před zánikem sdružení jinak.

 
stanovy_sdruzeni.txt · Poslední úprava: 2006/12/09 23:37 autor: tomaton     Nahoru